Stanowisko PFSRK w sprawie edukacji seksualnej

POLSKA FEDERACJA

STOWARZYSZEŃ RODZIN KATOLICKICH

30-898 Kraków,  ul. Ks. Jana Kusia 8a

Kraków, 10 kwietnia 2019r.

 

 

Pan

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st.Warszawy

 

STANOWISKO

w sprawie wdrażania do systemu oświaty tzw. edukacji seksualnej głoszonej przez środowiska LGBT według standardów Światowej Organizacji Zdrowia

 

  1. Jako członkowie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich,której struktury funkcjonują na terenie całego Kraju, stanowczo protestujemy przeciwko próbom wdrażania do systemu oświaty standardów tzw. edukacji seksualnej, ogłoszonej w Deklaracji LGBT+, według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
  2. Promocja tej Deklaracji jest wyrazem gwałtu na podstawowych zasadach wychowawczych przyjętych przez cywilizowane narody, w tym chrześcijańską Polskę.Zgodnie z tymi zasadami rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi
    i filozoficznymi. Tak stanowi art. 2 protokołu dodatkowego Nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC), który wiąże Polskę jako członka Rady Europy. Znajduje toteż odzwierciedlenie w prawie polskim, gdyż art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Prawo to potwierdza również Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej, która w art. 5 uznaje rodziców jako pierwszych wychowawców.
  3. Przywołane standardy WHO są sprzeczne z powszechnie przyjmowanymi przez rodziców wartościami i sposobami wychowania dzieci w Polsce. Nie mają żadnej wiążącej podstawy prawnej, a w swej treści, w dużej mierze promują demoralizację, postępowanie wbrew ludzkiej naturze, wbrew delikatności i wrażliwości w podejściu do spraw najbardziej intymnych w życiu człowieka, wyrządzając dzieciom nieodwracalną krzywdę.
  4. Apelujemy do Prezydenta Stołecznego Miasta Warszawy o zaniechanie takich prób – całkowicie bezprawnych działań narażających na szwank dobro dzieci i rodzin, które stanowią naturalne środowisko wzrastania i wprowadzania ich w kolejne etapy życia. Żadne państwo będące członkiem Rady Europy nie ma prawa do naruszania przepisów EKPC, a samorząd terytorialny
    w Polsce porządku konstytucyjnego i zasad wychowania chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie.
  5. Podkreślamy, że wszelkie naruszenia tych regulacji spotkają się ze stanowczym sprzeciwem rodziców i sądowym dochodzeniem ich praw.

 Kazimierz Kapera

                                                           Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich