Statut

Do zadań SRK należy:

• kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego,
• działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia,
• działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku oraz praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
• działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
• zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno – wychowawczych,
• zabieganie o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dążenie do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne,
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
• podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
• działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu,
• upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej,
• inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej,
• promocja i organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych.

 

STATUT  SRK DP z dn. 18.08.2018r – dokument do pobrania