Historia

123 91 z PapieżemStowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zostało powołane do życia w 1989 r. w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II o angażowanie się katolików świeckich w życie społeczne i polityczne. 1 lipca 1989 roku odbywa się w siedzibie Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego pierwsze zebranie organizacyjne skupiające przedstawicieli prawie wszystkich dekanatów. Zostaje wybrany tymczasowy zarząd i komisja ds. opracowania statutu. Na prezesa zarządu zostaje wybrany p. Kazimierz Cieślik, pełni tę funkcję przez ponad 11 lat. Komitet Założycielski bierze się ostro do pracy, czego efektem jest rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim w dniu 14 grudnia 1989 roku. W tworzeniu struktur organizacyjnych Stowarzyszenia mocno nas wsparli członkowie Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, Oazy Rodzin oraz Poradnictwa Rodzinnego. Do pierwszego zarządu zostają wybrani – wiceprezes mgr Jerzy Cichocki, wiceprezes mgr Lech Księżakowski, sekretarz Weronika Balcerska, skarbnik Konrad Dobrosielski, rzecznik informacji mgr Ewa Hlebowicz, dr Teresa Błońska, dr Ewa Lisicka, dr Anna Pazyrska, Mieczysław Gruk i Ryszard Goszczyński. Prezesem został wybrany Kazimierz Cieślik. Dyrektorem Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego inż. Czesław Sikorski.
Dla podkreślenia swojej tożsamości wybieramy hymn Stowarzyszenia „Błękitne rozwińmy sztandary”, w konkursie opracowujemy znaczek SRK i legitymację członkowską oraz ustalamy nasze flagi w kolorze żółto-niebieskim.
Jednym z pierwszych zadań oprócz działalności formacyjnej była działalność charytatywna, potem zakładamy pierwszą w województwie szkołę rodzenia i kursy komputerowe dla dzieci z rodzin uboższych. Na Mazurach i w Samułkach regularnie organizujemy kolonie dla dzieci. Przed Sejmem tworzymy pikiety w obronie dzieci nienarodzonych. W 1997 roku otwieramy Policealne Studium Menedżerskie. W 1999 roku obchodzimy dziesiątą rocznicę powołania. Przyjeżdża dużo delegacji z całego kraju, otrzymujemy dużo wyróżnień i orderów.
W tamtych latach była to niezmiernie ważna inicjatywa, gdyż wyraźny kryzys rodziny zagrażał zachowaniu jej tożsamości kulturowej i narodowej. W okresie transformacji ustrojowej nadszedł czas i zaczął powstawać klimat do odbudowy polskich rodzin. Nasze Stowarzyszenie powstało jako pierwsze w Polsce i stało się przykładem do powstawania podobnych stowarzyszeń w innych diecezjach. Grażyna i Kazimierz Cieślikowie będąc zatrudnionymi w Kurii Diecezjalnej razem z duszpasterzem rodzin księdzem Markiem Smogorzewskim rozpoczynają akcję informacyjną w innych diecezjach. W tej pracy są mocno wspierani przez ówczesnego Krajowego Duszpasterza Rodzin ks. dra Kazimierza Kurka. Efektem tych działań jest rejestracja w Płocku w 1993 roku Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich z Prezydentem Kazimierzem Kaperą i Sekretarzem Generalnym Kazimierzem Cieślikiem na czele. Polska Federacja mając 21 przedstawicieli w Sejmie i Senacie rozpoczyna kształtowanie nowej polityki prorodzinnej i powołuje Międzyresortowy Zespół ds. Rodziny przy Prezesie Rady Ministrów. Efektem pracy tego Zespołu było opracowanie Raportu o sytuacji rodzin w Polsce.
W 1991 roku do Płocka przybywa Papież Jan Paweł II . W swoim wystąpieniu osobiście zwraca się do Stowarzyszenia Rodzin w Płocku i błogosławi jego działaniom. Również poświęca przy tej okazji przygotowany sztandar Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Nasze działania bardzo wspiera i pomaga nam ówczesny Biskup Płocki ks. dr Zygmunt Kamiński. Po wyjeździe ks. Smogorzewskiego asystentem zostaje ks. prof. Wojciech Góralski a później ks. dr Daniel Kwiatkowski. Już w 1990 r. wydajemy nasz miesięcznik „Humanae Vitae” a jego pierwszym redaktorem naczelnym zostaje Grażyna Cieślik a potem Andrzej Żółtowski. Dla członków Stowarzyszenia wydajemy również wewnętrzne pismo „Komunikaty”. Prowadzimy również cykl audycji rodzinnych w radiu katolickim.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej nie spoczywa jednak na laurach. W 1993 roku podejmuje jeszcze 2 ważne inicjatywy jako pierwsze w kraju. 15 radnych należących do Stowarzyszenia powołuje przy wsparciu innych radnych pierwszą w kraju Samorządową Komisję ds. Rodziny, której głównym celem było pilnowanie interesów rodzin w naszym mieście. Następnym krokiem było powołanie również pierwszej w kraju Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Płockim, której przewodniczącym do końca województwa jest p. Kazimierz Cieślik a jego żona Grażyna Cieślik zostaje powołana przez wojewodę Pełnomocnikiem ds. Rodziny na województwo płockie. W roku 1992 organizujemy międzynarodową konferencję rodzinną, na którą przyjeżdżają delegacje z 13 krajów. W roku 1993 inaugurujemy pierwsze dożynki diecezjalne, na które przybywa 50 delegacji z wieńcami. W 1995 roku Stowarzyszenie z licznymi flagami w liczbie ponad 2 000 członków wchodzi do Osieka na koronację obrazu Św. Rodziny a państwo Cieślikowie są dekorowani orderami papieskimi.
Płockie Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą osoby akceptujące naukę społeczną Kościoła, w szczególności o małżeństwie i rodzinie. Głównym celem Stowarzyszenia jest pogłębianie zasad kultury życia chrześcijańskiego w małżeństwie i rodzinie, oraz niesienie wszechstronnej pomocy rodzinom w zakresie moralnym i materialnym. Członkowie Stowarzyszenia kierując się postawą obywatelską, ideę służby rodzinie aktywnie przenoszą na grunt społeczny, samorządowy i administracji państwowej. Świadczy o tym ich obecność na różnych szczeblach struktur organizacyjnych państwowych i samorządowych.
Na początku swojej działalności Stowarzyszenie obejmowało swoim zasięgiem teren całej Diecezji Płockiej i skupiało członków zorganizowanych w 123 kołach parafialnych. Praca w kołach parafialnych odbywała się wielokierunkowo w zależności od rodzaju i specyfiki danego środowiska społecznego – parafii, miasta czy gminy. Skala działania wypływała z potrzeb danej społeczności i zaangażowania samych członków. Zasady działania każdego koła parafialnego oparte były na bieżącej współpracy z proboszczami i innymi organizacjami oraz z organami samorządowymi. Wielu członków kół czuje głęboką potrzebę pełnienia służby dla innych. Fundament postawy służebnej tkwi w korzeniach rodziny, która będąc właściwie ukształtowana decydująco wpływa na postawy moralne i społeczne obywateli. Odkrywanie daru powołania i umiejętności pełnienia służby bliźniemu nabywa się przez odpowiednio pogłębioną wiarę i formację duchową. W 1993 roku Stowarzyszenie opracowało 3-letni program formacyjny. Pieczę nad formacją duchową na każdym szczeblu organizacyjnym Stowarzyszenia sprawują księża asystenci parafialni i dekanalni mianowani przez Księdza Biskupa.
Stowarzyszenie pełniło również funkcję rekreacyjną i rozrywkową dla swoich członków. Co roku w Płocku, Gąbinie, Gostyninie, Ciechanowie i wielu innych miastach organizowano bale sylwestrowe i karnawałowe. Do dziś Stowarzyszenie organizuje liczne pielgrzymki do różnych sanktuariów w Polsce.

W okresie 2000 – 2004 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich starało się iść drogą kontynuacji, wprowadzając nowe inicjatywy i przedsięwzięcia. Powrócono do comiesięcznych spotkań czyli tzw. Mszy Dekanalnych, podczas których spotykaliśmy się w różnych parafiach miasta Płocka. Spotkania rozpoczynała uroczysta Msza Święta, by potem spotkać się w gronie osób zrzeszonych w SRK jak i sympatyków Stowarzyszenia. Celem spotkań była formacja, informacja i integracja. Kontynuujemy wydawanie gazety pod nowym tytułem RODZINA. Na początku udawało się redagować raz w miesiącu, później co 2/3 miesiące. Gazeta to przede wszystkim informacja o działaniach Zarządu Głównego. Zamieszczane były też artykuły formacyjne, materiały pokonferencyjne, życzenia świąteczne, informacje kół parafialnych, ogłoszenia. Wydaliśmy broszurę, która jest niezbędną pomocą dla osób pragnących zawrzeć związek małżeński pod tytułem „Kształtowanie życia rodzinnego”. W roku 2003 wydaliśmy również następujące publikacje: „ Prymas Tysiąclecia Kardynał Wyszyński” w 2001 roku, „15 lat w służbie rodzinie” w 2004 roku ze słowem JE biskupa Stanisława Wielgusa. Kontynuujemy działalność Poradni Rodzinnej, a po przeniesieniu do nowej siedziby przy ul. Tumskiej poszerzamy ofertę. Do dyżurów prawnika, psychologa, pedagoga i konferencji dla narzeczonych doszły dyżury logopedy, kosmetologa oraz poradnictwo dot. prawa pracy. W poradni utworzono Świetlicę komputerową dla dzieci z rodzin niezamożnych. Środki finansowe na działalność Poradni zdobywaliśmy z Urzędu Miasta Płocka i Starostwa.

Współpracowaliśmy z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Łodzi. Po zdobyciu środków finansowych z Orlenu przeszkoliliśmy 3 osoby, aby mogły prowadzić zajęcia z małżeństwami pragnącymi adoptować dziecko. Osobami, które ukończyły szkolenia „trenera dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych” są: Marianna Owsik, Katarzyna Olszewska i Stefan Swat. Nasza współpraca polegała na przeprowadzaniu wywiadów wstępnych oraz przeprowadzeniu szkoleń kandydatów. Dzięki naszej współpracy z poradnią adopcyjną w Łodzi udało się doprowadzić do końca ponad 30 adopcji. Szczęśliwymi rodzicami są małżeństwa z naszej diecezji, niektóre adoptowały po dwoje dzieci. Mimo kilku prób nie udało się utworzyć takiego ośrodka w naszej diecezji. Kontynuowaliśmy działalność Studium Menedżerskiego.

Jedną z bardzo istotnych działalności to Wieczory Społeczne, które gromadziły dużą grupę osób chcących spotkać się z ciekawymi ludźmi między in. z posłami na Sejm RP: Barbarą Wachowicz, Grażyną Sołtyk, Mariuszem Ambroziakiem; oraz ks. prof. Wojciechem Góralskim, ks. Zbigniewem Kanieckim, ks. dr Andrzejem Kobylińskim; znakomitym płocczaninem druhem Wacławem Milke – założycielem HZPiT Dzieci Płocka, pisarzem repatriantem z Kazachstanu Anatolim Dijaczyńskim. Spotkania poruszały aktualne zagadnienia społeczne i polityczne, przypominaliśmy sylwetki ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Korzystaliśmy również z pomocy osób będących naszymi członkami, które chciały podzielić się swoją wiedzą. Były to m.in. Barbara Chlewińska, Tomasz Suski, Leonarda Mejer, Czesław Sikorki. Corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny organizowaliśmy Sesje Rodzinne. Prelegentami byli: ks. dr Kazimierz Kurek, ks. dr Jarosław Szymon Szymczak z Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach, Anna Kowalska – dyrektor AOAO w Łodzi; ks. dr Andrzej Kobyliński – prof. WSD w Płocku, ks. prof. Wojciech Góralski. Współpracowaliśmy i wspomagaliśmy Teatr Młodego Aktora działający przy parafii św. Benedykta, którego kierownikiem był Wojciech Paszkiewicz oraz Zespół Piast kierowany przez Annę Antoszewską. Oba zespoły uświetniały nasze spotkania (Wieczory Społeczne, Opłatki). Corocznie organizowaliśmy: zamyślenia adwentowe (Katedra), jednodniowe rekolekcje Wielkopostne (Kaplica Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek), pielgrzymki rodzin na Jasną Górę, spotkania opłatkowe z udziałem Księży Biskupów, prezydentów Miasta Płocka, Starosty płockiego, choinki dla dzieci z rodzin ubogich. Obejmowaliśmy rodziny ubogie stałą pomocą w postaci żywności, odzieży, którą pozyskiwaliśmy poprzez współpracę z Bankiem Żywności, Firmą LU oraz poprzez różnego rodzaju zbiórki.

Z okazji 80-ej rocznicy Obrony Płocka przed nawałą bolszewicką zorganizowaliśmy koncert pod patronatem pana Ryszarda Kaczorowskego Prezydenta RP na uchodźstwie, podczas którego kwestowaliśmy na rzecz rodzin poszkodowanych w powodzi. Zebrane pieniądze przekazaliśmy poszkodowanym przez powódź z diecezji sandomierskiej. Włączaliśmy się w organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej, poprzez organizowanie konferencji tematycznych, wieczorów poezji. Braliśmy udział we wszystkich uroczystościach kościelnych, państwowych oraz miejskich. Zaznaczaliśmy swój udział poprzez poczet sztandarowy i oficjalne delegacje. Współpracowaliśmy z następującymi instytucjami i organizacjami: Urzędem Miasta Płocka, Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Województwa Mazowieckiego, Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym.

Bardzo dużym i ważnym na tę chwilę i lata następne było zarejestrowanie SRK, jako organizacji pożytku publicznego, co wiązało się ze zmianą Statutu SRK DP. Od tej chwili każdy może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Koniec mojego urzędowania to XV Rocznica SRK DP. Obchody zaszczycili księża Biskupi: Stanisław Stefanek z Diecezji Łomżyńskiej, Stanisław Wielgus – Pasterz Diecezji Płockiej, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Przewodniczący Rady M. Płocka – Tomasz Korga, Wiceprezydent M. Plocka – Tomasz Kolczyński, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Sierocki, Starosta Powiatu Płockiego – Michał Boszko, ks. dr Kazimierz Kurek, asystent SRK ks. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, wieloletni asystent SRK – ks. prof. Wojciech Góralski, delegacja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, prezesi SRK z diecezji Toruńskiej i Łódzkiej oraz przedstawiciele innych organizacji. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Katedrze Płockiej koncelebrowana pod przewodnictwem JE bpa Stanisława Stefanka z udziałem JE bpa Stanisława Wielgusa, ks. dr Kazimierza Kurka oraz księży asystentów SRK. Następnie uroczystości odbywały się w Sali Biskupów Wyższego Seminarium Duchownego. Wygłoszono referaty, które przedstawiały rys historyczny SRK. Była okazja do podziękowań i wręczenia upominków najbardziej aktywnym działaczom (upominki sponsorowane przez Marszałka – Adama Struzika, Prezydenta Mirosława Milewskiego i Starostę – Michała Boszko). Artystyczny upominek z okazji Jubileuszu w postaci koncertu dał HZPiT Dzieci Płocka. Obchody zakończyły się uroczystym obiadem w refektarzu seminaryjnym. Jestem przekonany, że wszystkie przedsięwzięcia były możliwe dzięki pracy wielu ludzi, nie tylko członków Zarządu, którym za pośrednictwem tego wydawnictwa składam serdeczne podziękowania. Dziękuję również ks. dr Bogusławowi Danielowi Kwiatkowskiemu – asystentowi SRK za pozytywną współpracę w okresie mojej kadencji.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej może poszczycić się wieloma osiągnięciami w czasie swej dwudziestopięcioletniej działalności. Jednym ze sztandarowych działań jest prowadzenie poradni rodzinnych, w których specjaliści w sposób profesjonalny pomagają rodzinom małżeństwom i osobom samotnym borykającym się z problemami życia codziennego. W poradniach rodzinnych do 2011 r prowadzone były kursy i konferencje przedmałżeńskie dla narzeczonych pragnących przyjąć sakrament małżeństwa. Od 2012 r poradnia rodzinna SRKDP w Płocku specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dotkniętych przemocą oraz uzależnieniami. W poradni są realizowane programy edukacyjne i pomocowe wspierane finansowo przez Prezydenta Miasta Płocka. Inną formą działalności SRKDP jest praca edukacyjna i opiekuńcza wśród dzieci i młodzieży. Do 2011r Stowarzyszenie było organizatorem wielu świetlic dla dzieci z rodzin niezamożnych, w których dzieci spędzały wolny czas i uzupełniały wiedzę pod nadzorem doświadczonych pedagogów. Ponadto dla dzieci z rodzin ubogich w świetlicy prowadzone było dożywianie oraz organizowano pomoc w zakupie odzieży i wyprawek szkolnych, organizowano zabawy, kolonie wakacyjne i wycieczki. W roku 2010 świetlica została rozwiązana z powodu zmian lokalowych siedziby Stowarzyszenia.
Innym rodzajem pomocy była zapoczątkowana w 2006 roku działalność Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Gozdowo w powiecie sierpeckim, w którym osoby z tzw. wykluczenia społecznego poprzez szkolenia reintegracyjne, zawodowe i społeczne odzyskały możliwość powrotu do pełnienia normalnych ról społecznych. W roku 2011 działalność Centrum została zakończona z powodu braku dopływu środków finansowych oraz braku zainteresowania społeczności lokalnej tą sprawą. W wielu parafiach sekcje charytatywne SRKDP poprzez rozdawnictwo darów żywnościowych i odzieżowych pomagają osobom cierpiącym niedostatek. W tej działalności prym wiedzie w sposób nieprzerwany Koło Parafialne SRKDP przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Zmieniająca się na przestrzeni ostatnich lat sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna naszego kraju, przysparza wiele nowych problemów w życiu rodzin i rodzi potrzebę zmian kierunków działania naszego Stowarzyszenia, a my oddani jego członkowie dostosowujemy swoją działalność do zmieniających się sytuacji społecznych. Przed naszym Stowarzyszeniem kolejne lata służby dla rodzin i jeśli taka będzie wola Boża, będziemy podejmowali nowe wyzwania, gdyż czas jest wyjątkowo trudny dla egzystencji rodzin w naszym kraju.