Historia

954384_netur_34  NASZE   DZIAŁANIA 
EDUKACYJNO  – PROFILAKTYCZNE

Na przestrzeni  ponad 28 lat działalności naszej Organizacji Pozarządowej – Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej  pracujemy społecznie w organizacji, a także realizujemy wiele projektów.W tym czasie  zorganizowano   świetlicę komputerowo – językową dla dzieci,organizowano wielokrotnie kolonie letnie dla dzieci, spotkania choinkowe i wiele innych przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców Płocka.

W celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu powołano Centrum Integracji Społecznej  w Kolczynie gm. Gozdowo przy pomocy środków otrzymanych od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W  roku 2010  Stowarzyszenie realizowało projekt ,, Nowe Umiejętności – Nowe Możliwości’’– wspierany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Od 2010/ 11r funkcjonująca nasza  Poradnia Rodzinna realizowała ,,Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy ‘’w formie Zadania publicznego wspieranego przez Prezydenta Miasta Płocka.

W 2012r.  realizowaliśmy dwa programy    ,, Stop przemocy  w rodzinie wielopokoleniowej’’ wspierany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz program ,, Rodzina bliżej siebie i jej mocne strony’’ wspierany przez  Wojewodę Mazowieckiego.

W  30 rocznicę stanu wojennego w Płocku przy współpracy Urzędu Miasta Płocka i Starostwa Powiatowego oraz osób prywatnych powstał film ,, Stan Wojenny w Płocku’’ , który został rozpropagowany w płockich szkołach na lekcjach historii oraz w innych instytucjach.

Od 2014r. do chwili obecnej realizujemy Zadanie publiczne ,, Bezpieczna Rodzina’’ z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym oraz przemocy w rodzinie wspierane przez Prezydenta Miasta Płocka.

W związku z tym w prasie lokalnej ukazało sie wiele artykułów prasowych. Nawiązano współpracę z Instytucjami pracującymi na rzecz rodziny i dziecka. Pracownicy naszej Poradni podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w tematyce przemocy i uzależnień np.  ,, Realizacja na Mazowszu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy’’, ,,Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych w szkołach’’ ,,Wyzwania w profilaktyce uzależnień’’ , ,, Przygotowanie do Edukatora Profilaktyki Uzależnień’’, „Mediacje w rodzinie Alkoholowej”, „Zespoły Interdyscyplinarne”, Studium – Lokalne Programy Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i wielu innych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że w Płocku jest wiele rodzin bezrobotnych, wielodzietnych, dysfunkcyjnych zrekonstruowanych czy patologicznych, które funkcjonują w postaci nieustabilizowanych formalnie związków, dochodzi często do zmiany partnerów, rozkładu pożycia rodzinnego. Zjawiska patologiczne dominujące w tych rodzinach to nadużywanie alkoholu, narkotyków, łamanie norm społeczno -prawnych i przemocy, które przekształcają się w trwałe wzorce zachowań. Zjawiska te często są konsekwencją braku radzenia sobie z w/w problemami: stresem, agresją i przemocą werbalną i niewerbalną. Wymaga to odpowiedniego systemu wsparcia, kompleksowej pomocy i profesjonalnych działań. Realizując w/w Programy pracujemy indywidualnie lub z całą  rodziną.

Aktualnie kontynuując  od 2014 , 2015 i 2016r.  Zadanie publiczne ,, Bezpieczna Rodzina’’– chcemy rozszerzyć naszą pracę o spotkania o charakterze edukacyjnym przeznaczonych  dla członków rodzin osób  uzależnionych  narażonych  na  koalkoholizm – współuzależnienie.

Pozyskana wiedza w tym temacie  uzyskała aprobatę wśród zainteresowanych Instytucji i akces współpracy.

I tak np. w  roku 2015 nasi specjaliści / pedagog, prawnik, psycholog i doradca życia rodzinnego/ realizując Zadanie publiczne ,,Bezpieczna Rodzina’’ udzielili  119 porad.  Nadal w 2016r. pracujemy ze  sprawcami przemocy skierowanymi przez kuratorów sądowych. Kontynuujemy także  spotkania  edukacyjne w ramach wolontariatu w  Ośrodkach Nauki Jazdy oraz w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Płocku ul. Sienkiewicza 22. na temat  Szkodliwości  nadużywania  alkoholu’. W dwóch  Ośrodkach Nauki Jazdy  /Prawko  i Polkurs/  prowadzimy wykłady i prezentacje multimedialne na temat ,,Alkohol  i kierowca’’ . W tych spotkaniach uczestniczyło 88 osób. Natomiast w Noclegowni  dla  bezdomnych  mężczyzn  przeprowadzono spotkania edukacyjne i warsztaty: nt. ,,Wpływ  alkoholu  na organizm  człowieka’ oraz ,,Bezdomność  i  alkohol ‘’. W spotkaniach wzięło udział  28 mężczyzn.

W ramach w/w  Zadania  publicznego wspieranego przez Urząd Miasta Płocka – dużym zainteresowaniem wśród płocczan zarówno kobiet jak i mężczyzn cieszą się porady prawne z zakresu prawa rodzinnego-/ uzależnień , przemocy/ oraz udzielania instrukcji dot. pisania  pozwów itp/. Pozostali specjaliści pomagają również w zakresie problemów rodzinnych, uzależnień, konfliktów, przemocy, problemów wychowawczych.  W wielu przypadkach zainteresowane osoby oczekują informacji, wsparcia,  mają potrzebę wypowiedzenia się. Często  wysłuchanie ich  pomaga i  wystarcza . Szczególnie dotyczy to osób starszych często zagubionych i osamotnionych. Inne problemy rozwiązujemy długofalowo wg. potrzeb wykorzystując różne formy pomocy –  porady, mediację, rozmowy terapeutyczne i konsultację