Płock – parafia św. Jadwigi Królowej

DSC_6041 (1)„A teraz […] zwracam się do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które przyjęło jako swoje milenijne hasło Kościoła w Polsce: Rodzina Bogiem silna. Swoją działalnością pragniecie pomóc rodzinie zachować ten kształt, ten wymiar, jak nadaje jej Stwórca i Odkupiciel przez pogłębienie kultury chrześcijańskiej w małżeństwie i rodzinie, przez chronienie życia oraz niesienie rodzinom wszechstronnej pomocy. Niech Wam Bóg błogosławi”.

  Św. Jan Paweł II podczas wizyty w Płocku 7 czerwca 1991 r.                        (Msza Papieska odprawiona na terenie nasze parafii)

 

 

Parafia pw. św. Jadwigi Królowej, Płock
ul. Kossobudzkiego 10
09-400 Płock
tel. 24 263 12 13

Asystent kościelny: ks. Stanisław Kaźmierczak

Prezes – Bożena Pyszcz

Wiceprezes ds. programowych – Witold Wybult

Wiceprezes ds. organizacyjnych -Maciej Piotrowski

Skarbnik- Bożena Kokosińska

Sekretarz – Mirosława Markowska

Koło Parafialne liczy 18 członków.

Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

w Parafii Świętej Jadwigi Królowej w Płocku

            w latach 1990 – 2015

Z inicjatywy Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego, na zebraniu w domu biskupim, 1 lipca 1989 roku powstało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Jeszcze tego samego roku 14 grudnia Sąd Wojewódzki w Płocku dokonał jego rejestracji. Założycielem i prezesem stowarzyszenia został p. Kazimierz Cieślik. Stowarzyszenie posiada sztandar poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 7 czerwca 1991 roku, w czasie jego pobytu w Płocku. Pierwszym asystentem diecezjalnym SRK DP został ks. prof. W. Góralski.

Jak wskazuje statut „Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym”. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną skupiającą osoby i całe rodziny, które akceptują nauczanie Kościoła katolickiego. Podstawowym jego zadaniem jest pogłębianie kultury i tradycji chrześcijańskiej oraz wszechstronna pomoc rodzinie. Ważnym celem Stowarzyszenia jest formacja religijna, budzenie szacunku dla życia ludzkiego od poczęcia i dbanie o właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw, w tym społecznych, gospodarczych i politycznych, służących rodzinie polskiej.

Już na pierwszym, zainicjowanym przez bpa Kamińskiego, spotkaniu byli obecni późniejsi członkowie naszego Koła: Grażyna i Kazimierz Cieślik, Barbara i Tadeusz Niewinowscy oraz Krystyna Sitek (doradca rodzinny w Poradni Rodzinnej przy Kole Parafialnym, żona obecnego prezesa Koła), z pewnością ich obecność i refleksje po założycielskim zebraniu stały się m.in. przyczynkiem czy może raczej dobrym gruntem, do powstania Koła przy parafii św. Jadwigi w Płocku. Tworzenie Kół Parafialnych umożliwiał Statut Stowarzyszenia, który w rozdziale V stwierdza, że „Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na strukturze administracyjnej Diecezji Płockiej. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Dekanalne, Terenowe i Koła Parafialne”.

Przed powstaniem Koła w naszej parafii powstał Oddział Terenowy, którego prezesem został późniejszy członek naszego Koła dr Edwin Koźniewski.

W dniu 10 maja 1981 roku Biskup Płocki Bogdan Marian Sikorski erygował parafię,  wówczas jeszcze bł. Jadwigi Królowej w Płocku. Kościół, który został wybudowany w latach późniejszych miał się stać votum dziękczynnym całej diecezji za wybór Polaka, Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową. W tej nowej płockiej parafii, od samego jej początku, istniały i działały różne wspólnoty.

W takich okolicznościach prawnych i historycznych, w niespełna dziesięć lat po erygowaniu parafii i zaledwie kilka miesięcy po tym jak powstało SRK DP z inicjatywy Biskupa Płockiego, wiosną 1990 roku stworzyliśmy Koło Parafialne SRK DP przy jadwiżańskiej parafii płockiej, które rozwijało się wraz z powstałą przed kilku laty parafią i dla tej parafii. Pierwszym prezesem Koła Parafialnego został p. Kazimierz Niewiadomski, który swoją funkcję pełnił przez dwie kadencje, a opiekunem duchowym ksiądz proboszcz Stanisław Kaźmierczak, który pełni tę funkcje po dzień dzisiejszy. Na początku było nas około trzydziestu pięciu osób.

Od samego początku ustalono, że spotkania członków i sympatyków Koła odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca. To ustalenie pozostaje wciąż aktualne. Spotkania nasze mają zwykle formacyjno-organizacyjno-integracyjny charakter. Każde rozpoczyna się wspólną modlitwą, aby następnie po posiłku, które kolejno przygotowują solenizanci danego miesiąca – członkowie Koła, podjąć zaplanowany wcześniej temat spotkania. Po wygłoszonej prelekcji/katechezie jest czas na wspólną dyskusję, a w ostatniej części na omówienie spraw bieżących. Nad całością spotkania czuwa Prezes i to on je prowadzi. Ważna jest rola sekretarza, który całość spotkania skrupulatnie dokumentuje. Podczas spotkań obecny jest również ks. Stanisław Kaźmierczak – asystent. W każdą niedzielę po środowym spotkaniu, członkowie Koła uczestniczą w oprawie liturgicznej Mszy Świętej o godz. 900.

Cztery lata po powstaniu Koła Parafialnego, w 1994 roku odbyły się wybory, w wyniku których nowym prezesem został p. Mieczysław Sitek, który mimo upływających kadencji, pozostaje nim w dalszym ciągu. Zaraz po wyborach w 94 r. widać było, że jednym z jego głównych celów było zwiększenie liczby członków. Dlatego też po Mszach Świętych rozmawiał z parafinami na temat przynależności do naszego Koła, a w wolnym czasie odwiedzał również rodziny na terenie parafii i przekonywał do tego, aby kolejno zasilały nasze szeregi. Nie dało się wówczas nie zauważyć, że nowemu prezesowi zależy na promocji stowarzyszenia, które było wówczas pierwszą w kraju, niezależną organizacją skupiającą w swoich szeregach rodziny i pracującą dla rodzin.

Działalności naszego Koła widziana była przez osoby i instytucje z zewnątrz, dlatego członkowie naszego Koła zostali wyróżnieni dyplomami.

Dnia 16 maja 1998 roku Państwo Krystyna i Mieczysław Sitek otrzymali dyplom od Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Płockim, Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej RMP i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej „za całokształt zaangażowania na rzecz rodzin, poprzez trud poradnictwa rodzinnego, oraz wzorowe kierowanie Kołem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św. Jadwigi w Płocku w latach 1994-1998”.

Dnia 26 czerwca 1999 roku – z okazji Jubileuszu 10-lecia SRK DP członkowie naszego Koła otrzymali dyplom za działalność i duże zaangażowania w pracy na rzecz rodzin naszej parafii.

W dn. 5 lutego 2011 roku Prezes naszego koła zajął II miejsce w konkursie „Godni naśladowania” w kategorii „Najlepszy wolontariusz 2010 r.” i otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Płocka „za skuteczne i wieloaspektowe organizowanie pomocy osobom ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom oraz wieloletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DP”.

W ostatnim czasie, w dn. 30 sierpnia 2014 roku p. Mirosław Sitek otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dyplom uznania z okazji 25 – lecia SRK DP z podziękowaniem za pracę w organizacji oraz zaangażowanie w działanie na rzecz rodziny.

Przez lata aktywności Koła powstawały różnego rodzaju artykuły i teksty informujące o działalności SRK DP głownie umieszczane w gazetce parafialnej „Spotkania u Królowej”. Na uwagę zasługuje chociażby artykuł pt. „Z Rodziną dla Rodziny” napisany przez B. Pyszcz i K. i M. Sitek. Ważną pomocą dla wkraczających w wiek dorosły chłopców stało się krótkie opracowanie p. K. Sitek pt. „Kto nam powie prawdę? (nie tylko dla chłopców)”.

Działalność Koła w sposób naturalny wpisuje się w życie naszej wspólnoty parafialnej. Dlatego też z zaangażowaniem uczestniczymy w wydarzeniach parafialnych. Szczególnym tego typu wydarzeniem była chociażby konsekracja naszej świątyni. Biskup Płocki Stanisław Wielgus dokonał jej 24 października 1999 roku. W związku z tym, w końcu tegoż roku, nasze Koło otrzymało, w co dopiero konsekrowanej świątyni, nowe lokum na swoją działalność. Członkowie Koła własnymi siłami i środkami zaadoptowali otrzymane pomieszczenia, które były w chwili przekazania w stanie surowym zamkniętym. Trzeba było otrzymane dwie sale pomalować, położyć w nich tapety oraz terakotę i umeblować. Podarowane sale otrzymały swoje konkretne przeznaczenie. Jedna stała się siedzibą Koła Parafialnego SRK DP, a druga miejscem działalności Poradni Rodzinnej i charytatywnej. Sale zostały ostatecznie oddane do użytkowania 1 października 2000 roku. Wspomnieć należy, że ówczesny Wojewódzki Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku pozytywnie zaopiniował nasz wniosek o pomoc w adaptacji pomieszczeń i wsparł go finansowo.

Nasze Koło Parafialne w swoich działaniach wychodzi naprzeciw potrzebom nie tylko swoich członków, ale podejmujemy również inicjatywy zmierzające do pomocy zarówno w sferze duchowej jak i materialnej rodzinom najbardziej potrzebującym.

Dobrym gruntem powstania naszego Koła była działalność w Poradni Rodzinnej. Od grudnia 1983 roku działała w parafii Poradnia Rodzinna, organizująca kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych. Pierwszymi doradcami życia rodzinnego byli Grażyna i Kazimierz Cieślik. W dniu 6 lipca 1988 roku obowiązki doradców rodzinnych przejęli po Państwu Cieślik, Państwo Krystyna i Mieczysław Sitek oraz Państwo Barbara i Tadeusz Niewinowscy, którzy w kwietniu 1992 roku zakończyli swoją misję. Na początku,  z racji na dużą ilość zainteresowanych, były prowadzone cztery kursy w roku. Obecnie prowadzimy dwa kursy. Jeden wiosną, natomiast drugi jesienią. Kursy ofiarnie prowadzi p. K. Sitek, której w 2015 roku minęło 25 lat społecznej pracy w parafialnym poradnictwie rodzinnym.

W trakcie spotkań narzeczeni otrzymują wiedzę z zakresu m.in.: anatomii i fizjologii organizmu kobiety i mężczyzny, płodności zarówno kobiety jak i mężczyzny, rozwoju dziecka od chwili poczęcia, zastosowania w praktyce metody profesora Rotzera jako metody zgodnej z nauka Kościoła, naprotechnologii jako metody leczenia niepłodności i alternatywy dla in vitro. Ponadto małżonkowie, już po zwarciu Sakramentu Małżeństwa, mogą korzystać z bezpłatnych porad pielęgniarskich dotyczących diagnozowania płodności, oczekiwania na narodziny dziecka, okresu okołoporodowego oraz opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. Przez wszystkie lata pracy doradców rodzinnych (od 1983 r.), którzy wespół z miejscowymi duszpasterzami organizowali kursy przedmałżeńskie, ukończyło je ponad 4000 osób, czyli ponad 2000 par.

Ważnym etapem działalności Koła, z racji na bardzo duże zainteresowanie, było poszerzenie, w październiku 2000 roku, działalności Poradni Rodzinnej o dyżury specjalistów. Poradnia ta, w pierwszym okresie swojej działalności była czynna cztery razy w tygodniu. Dyżurowali w niej psycholog, doradca życia rodzinnego, prawnik, pedagog, profilaktyk uzależnień, pedagog specjalny. Szczególną rolę w poradni miał doradca życia rodzinnego, który udzielał porad małżeństwom z problemami rodzinnymi, matkom w okresie ciąży i po porodzie w zakresie karmienia i pielęgnacji dzieci. Ponadto prowadzone były w poradni kursy przedmałżeńskie, rozprowadzane były również książki o tematyce rodzinnej i małżeńskiej.

W okresie swojej działalności podejmowaliśmy m.in. następujące przedsięwzięcia: spotkania opłatkowe dla osób samotnych, zbiórki i wydawanie odzieży dla osób potrzebujących. Współpracując z Caritas Diecezji Płockiej i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, wielokrotnie podejmowaliśmy trud wydawania paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym. W ostatnich czterech latach wydawaliśmy około 80 ton artykułów żywnościowych rocznie. Wydaje się jednak, że z racji na reformy na szczeblu ministerialnym dalsza działalność tego typu będzie niemożliwa. Dzieje się tak mimo tego, że potrzeby Płocczan są bardzo duże. Jednak sztywna biurokracja i decyzje podejmowane za urzędniczego biurka wydają się nie do przejednania.

Ponadto  organizowaliśmy przedstawienia słowno-muzyczne z okazji Dnia Dziecka, Matki, Babci i Dziadka w wykonaniu członków Koła, we współpracy z ich dziećmi i osobami spoza Koła. Z udziałem KSM-u organizowaliśmy festyny z okazji Dnia Dziecka z pokazami tresury psów policyjnych oraz sprawności strażaków i sprzętu Straży Pożarnej. Były również gry, konkursy z nagrodami, a także poczęstunek grochówką z kiełbasą, różnymi słodyczami i napojami. Uczestniczymy w corocznej Pielgrzymce Rodzin i Małżeństw na Jasną Górę organizowanej we wrześniu. Członkowie  naszego Koła uczestniczą w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

            Członkowie Koła w żywy sposób uczestniczą w życiu Stowarzyszenia na płaszczyźnie diecezjalnej. W miarę naszych możliwości uczestniczmy w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, w rocznicach powstania SRK DP, w Diecezjalnych Kongresach Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń, w Konferencjach Rodzinnych, w Mszach i spotkaniach dekanalnych, w szkoleniach dla doradców rodzinnych, Orszakach Trzech Króli, Marszach dla Życia i Rodziny, ale również w spotkaniach integracyjnych takich jak festyny i bale.

Jak już wspomniano wyżej, spotkania naszego Koła mają charakter formacyjno-organizacyjno-integracyjny, dlatego też na większości tychże spotkań podejmujemy w formie prelekcji/katechez ważkie tematy z życia Kościoła Powszechnego i partykularnego, rozważamy życiorysy świętych, poznajemy historie sanktuariów rozsianych na całym globie. Najwięcej jednak czasu staramy się poświęcać rozważaniom i zgłębianiu doktryny katolickiej, zawartej w Piśmie Świętym a później w różnorakich dokumentach wydawanych przez papieży, biskupów czy chociażby przez Konferencję Episkopatu Polski..

Tylko w ramach przykładu wymienię kilka cyklów tematycznych, które gromadziły nas na comiesięcznych spotkaniach naszego Koła: Siedem próśb z Modlitwy Pańskiej, Deklaracja „Dominus Iesus” , Wybrane homilie Ojca Świętego Jana Pawła II z pielgrzymek do Polski, Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, Credo, Sanktuaria Maryjne na Świecie, Sanktuaria Maryjne w Polsce, Wielcy Święci Pańscy, Prawda o in vitro, Encyklika „Lumen Fidei”. Przepracowano trzyczęściowy program formacyjny opracowany przez Zarząd Główny SRK DP. Często podejmowaliśmy również  zagadnienia biblijne, a w ostatnim czasie omawialiśmy cykl spotkań zatytułowany „Bóg w Trójcy Jedyny”.

Od czasu do czasu, zwykle prezes naszego Koła, zaprasza gości na nasze spotkanie, aby podjęli wskazany temat. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: ks. prof. Andrzej Gretkowski, ks. prof. Michał Grzybowski, p. Józef Bandzo żołnierz AK, partyzant 3 Brygady AK „Szczerbca” na Wileńszczyźnie, 5 Brygady AK „Łupaszki” na Podlasiu, Białostocczyźnie i Pomorzu, 3 Brygady NZW „Burego” na Białostocczyźnie, dowódca patrolu dywersyjnego Okręgu Wileńskiego AK.

Staramy się na bieżąco poruszać tematykę związaną z wydarzeniami na arenie Kościoła Powszechnego, taką jak chociażby: Pielgrzymki Papieskie, Obchody Roku Jubileuszu Roku 2000 w tym Jubileuszu Rodzin, Śmierć Jana Pawła II, Jego beatyfikacja i kanonizacja, Wybory kolejnych papieży Benedykta XVI i Franciszka, kanonizacje i beatyfikacje polskich świętych (szczególnie św. Jadwigi, ale również św. Faustyny, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 108 błogosławionych czasów II wojny światowej i innych), a w najbliższym czasie chcemy pochylić się nad ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia Bożego – Nadzwyczajnym Jubileuszem.

Nie sposób nie dotykać podczas naszych spotkań spraw dotyczących naszego Kościoła diecezjalnego i parafialnego, w którym przyszło nam żyć i działać jako członkowie SRK DP. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw wszelkim inicjatywom kolejnych Biskupów Płockich. Uczestniczymy w obchodach uroczystości na szczeblu diecezjalnym. Ponadto, co naturalne,  żywo uczestniczymy w przygotowaniach i w samym przebiegu uroczystości parafialnych, takich jak chociażby peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, wprowadzenie relikwii św. Jadwigi Królowej do naszej parafii, jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich naszego księdza proboszcza Stanisława Kaźmierczaka, jubileusze konsekracji kościoła parafialnego, wizytacje biskupie i wiele wiele innych. Wieloletnią zwyczajem Koła było czytanie Męki Pańskiej.

Tradycją stało się już to, że w okresie letnim spotykamy się na integracji i wypoczynku w plenerze. Nie brakuje wówczas dobrej muzyki i różnego rodzaju smakowitości. Do takich spotkań zaliczyć należy również radosne spotkania związane ze ślubami dzieci członków naszego Koła, albo też tych związanych z jubileuszami małżeńskimi członków, które staramy się świętować wspólnie.

Nie można nie wspomnieć o wieloletniej współpracy i przyjaźni z członkami Koła Parafialnego w Gąbinie, z którymi mogliśmy wspólnie pielgrzymować, wymieniać się doświadczeniami, a także wielokrotnie spotykać się na owocnej rekreacji.

Obecnie w naszym Kole działa 20 osób. Na przestrzeni lat wielu z nas powróciło już do domu Ojca. Z żalem wspominamy więc zmarłych członków naszego Koła: Lucyna i Stanisław Górzyńscy, Kazimiera i Bonifacy Krajewscy, Kazimierz Grzegorzewski, Jerzy Pyszcz, Andrzej Matusik, Józef Sawicki i Jadwiga Sowińska.

Działanie w Stowarzyszeniu dziś niesie nowe trudności i wyzwania, z którymi muszą i chcą borykać się jego członkowie. Często przychodzi nam z zadziwieniem patrzyć na to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie. Niech pokrzepiające będą dla nas słowa Kazimierza Cieślika – pierwszego prezes SRK DP – który powiedział przed laty, „[…] członkowie SRK zdają sobie sprawę z tego, że w okresie trwającej wciąż transformacji państwa, przemiany społeczeństwa wychowanego w systemie komunistycznym muszą dokonywać się powoli. Nie można jednak tracić nadziei, że ci, którzy decydują o naszym losie otworzą się na naukę największego Polaka, Jana Pawła II; że zrozumieją, iż inwestowanie w rodzinę jest najbardziej opłacalną inwestycją, choć długofalową”.

Mimo, że upłynęło wiele lat od czasu, gdy wypowiedziane zostały te słowa, to jednak pozostają one ciągle aktualne i żywe. Niech nas napawają nadzieją, że rzeczywiście przyjdzie czas, kiedy nauczanie – dziś już Świętego Jana Pawła II – stanie się fundamentem wszystkiego, co dzieje się w naszej Ojczyźnie i Kościele, a przez to również w Naszym Stowarzyszeniu.

                                                                                              Opr.  Witold Wybult

Podstawowym źródłem, na podstawie którego opracowano niniejszy tekst, jest Kronika Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej przy parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku składająca się z 5 tomów (za pomocą rzymskich cyfr I, II, III, IV, V oznaczono je w przypisach dolnych). Kronika ta przechowywana jest w Archiwum Własnym Parafialnego Koła. Nieocenioną pomocą w tworzeniu tekstu były informacje przekazywane na bieżąco przez prezesa naszego Koła p. M. Sitka.